top of page
Members

מטרת הקורס היא לתאר את מבנה ההון האישי הבנוי מנכסים, בטוחות והון אנושי.  להעמיק בהבנתו ולהשביח כל חלק בהון, הלכה למעשה. כל זאת במטרה להביא לצמיחה ביסוס כלכלי  ואיתנות פיננסית. הקורס יתרכז בהקניית מיומנויות וכלים חישוביים לקבלת החלטות כלכליות.  

הקורס מורכב מלקט של נושאים מרכזיים המרכיבים את מבנה ההון שלנו והתהליכים שמעצבים אותו ,לרבות חסכון, השקעה והכשרות של כוח אדם. נפתח בהגדרת היעדים כלכליים שלנו- כיצד אני מעוניינים לצמוח ואילו נכסים ברצוננו לצבור, ונמשיך בדרכים להשגתם. הנושאים שנדון בהם לקוחים מהממשקים הכלכליים שלנו בחיי היום יום. לדוגמה, כוח אדם, צריכה, מסחר, קיימות, מבנה ההון, החלטות, השקעה ועוד. לכל אחד מהממשקים הללו השפעה על מבנה ההון שלנו ועלינו לקבל החלטות בתנאי אי ודאות אשר יקבעו את ההון שנצבור והסיכון שלנו לצמיחה או התרוששות. על כן, נפתח כלים אנליטיים ומחשבונים פיננסיים המבוססים על הבנה פיננסית מעמיקה, שישמשו אותנו בקבלת ההחלטות גם לאחר הקורס.      

מטרת הקורס היא לתאר את מבנה שוק ההון ולפרט אודות ניירות הערך והבטוחות הנסחרים בו.  נבקש להעמיק בהבנת המוצרים הפיננסים תפקידם ויעדם כמכשירי השקעה וניהול סיכונים. נבחן אסטרטגיות מימון המכוונות במטרה להביא לצמיחה ביסוס כלכלי ואיתנות פיננסית. הקורס יתרכז בהקניית מיומנויות וכלים חישוביים לקבלת החלטות כלכליות.  

הקורס מורכב מלקט של נושאים מרכזיים המרכיבים את מבנה שוק ההון והמסחר הקמעונאי והסיטונאי באיגרות חוב כמו כן נדון בתהליכים המעצבים אותו ,הכל בתפקיד הבנק המרכזי וכלה במוצרי הצריכה הפיננסים במשקי הבית והעסקים הזעירים בינם מכשירי חסכון והשקעה. 

נדון בתורת השוק היעיל, שווי המידע והשלכותיו על תמחור ניירות ערך וניהול סיכונים הנובעים מיעילות השוק.

הקורס מחקרי באופיו ועל כן התלמידים יתנסו בבניית תיקי השקעות באיגרות חוב ומניות על מנת להשביח ולבזר את אופי ההחזקות שלהם בשוק ההון, הלכה למעשה.

נפתח בהגדרת היעדים כלכליים שלנו- כיצד אני מעוניינים לצמוח ואילו נכסים ברצוננו לצבור, ונמשיך בדרכים להשגתם. הנושאים שנדון בהם לקוחים מהממשקים הכלכליים שלנו בחיי היום יום. לדוגמה, שוק האשראי משכנתאות תכניות פנסיה ופרישה ביטוחים מבנה ההון, החלטות, השקעה ועוד.

לכל אחד מהממשקים הללו השפעה על מבנה ההון שלנו ועלינו לקבל החלטות בתנאי אי ודאות אשר יקבעו את ההון שנצבור והסיכון שלנו לצמיחה או התרוששות. על כן, נפתח כלים אנליטיים ומחשבונים פיננסיים המבוססים על הבנה פיננסית מעמיקה, שישמשו אותנו בקבלת ההחלטות גם לאחר הקורס.      

ניהול סיכונים פיננסיים

This course deals with the ways in which risks are quantified and managed by financial institutions.
Among the topics covered are the nature of financial institutions and their regulation, market risk, credit risk, operational risk, liquidity risk, and the credit crisis of 2007

מימון התנהגותי

הקורס יעסוק בתחום המימון ההתנהגותי, אשר נמצא בתפר שבין תחום המימון והכלכלה ותחום הפסיכולוגיה. הדגש הוא על החיבור בין עולמות המימון והפסיכולוגיה, על התהליך שמתרחש בהערכת הסיכון האנושית ואופן ביטויה בהחלטות כלכליות בתנאי אי-וודאות.

מטרת הקורס המרכזית הינה לפתח ולשפר את ההתנהלות המימונית של הסטודנטים, לייצר הבנה שקיים פער בין צורת ההצגה של סיכונים בהשקעות ובין האופן שבו סיכון נתפס, זאת מתוך מטרה לייצר קבלת החלטות טובה יותר, בתנאים של אי-וודאות כלכלית, מזעור הטיות מחשבתיות וסלידה אוטומטית מסיכון.

הקורס יציג שיטות אימון מההיבט הקוגנטיבי  מזעור הטיות מחשבתיות וסלידה אוטומטית מסיכון, ומההיבט ההתנהגותי– שיפור יכולת ריכוז וקשב בתנאי אי-וודאות. הקורס יציג מחקרים חלוציים מתחום הכלכלה ההתנהגותית, ולאורך הקורס יחשוף את הסטודנטים למחקרים עדכניים מתחום קבלת החלטות בתנאי אי-וודאות, ומחקרים מתחום הטיפול, לשם רכישת כלי האימון לשיפור ההתנהלות המימונית.

בפרט, הקורס יתמקד בנושאים הבאים:

Delayed gratification התמודדות עם אי-וודאות ודחיית סיפוקים

Heuristics and biase הפחתה של הטיות קוגנטיביות הנובעות משנאת סיכון ושנאת הפסד

שיפור יכולת ריכוז וקשב Attention

כתוצאה, שיפור יכולת ההערכה של שווי נכסים פיננסיים

bottom of page