top of page

ניהול השקעות

 

חברים בקהילה הכלכלית ייזמו ויקימו חברות בעלות תרומה חברתית.

תחומי ההשקעה של החברות יתבססו על היכולות המקצועיות והאישיות של חברי הקהילה הכלכלית.

פעילות עסקית זו מכוונת לרווחיות כלכלית ברורה. חברי הקהילה יוכלו לממן את הפעילות או לחלוק בעלות בחברה ובכך להנות מרווחים ותמורות מהפעילות העסקית.

ניזום הקמה של חברות בתחומי האנרגיה, חינוך, מזון, פנאי ועוד.

שותפות בפעילות ההשקעה תותנה בהשתתפות בסדנת מימון והשקעות.

עמוד הבית

פעילות מרכז הלמידה

תורת ההשקעות מתקיימת במרחב שבין הרצון להגדיל את נכסינו לבין הפחד להפסידם. מחד- רצוננו לצבור נכסים וליצר מקורות הכנסה נוספים כדי לחוות רווחה כלכלית, ומאידך- הפחד שלנו שנרד מנכסנו ונסבול ממצוקה ומחסור.

הבנת הפחד מהפסדים, בשילוב ניתוח הציפיות שלנו לתנובה מההשקעה, הם רק חלק מהמושגים העיקריים אותם נרצה להמחיש ולהבין. כמשקיעים, עלינו לקבל החלטות תחת תנאי אי ודאות וסיכון. על כן עלינו לפתח לאורך ההכשרה יכולות התמודדות עם קבלת החלטות כלכליות, בהן אנו נתקלים באופן יום יומי, בצורה מושכלת ונבונה.

הדרך בה אנו תופסים את הסיכון מהווה גורם מכריע בקבלת החלטות אלו. לתפיסת הסיכון יש השפעה  שחורגת מגבולות ההתנהלות הכלכלית, ואף משפיעה על תחומים אחרים בחיים כמו בחירת בן הזוג, מקצוע, מקום עבודה, מקום מגורים ועוד....

בסדרת הכשרות ואימונים ננסה לאפיין ולעצב את תפיסת הסיכון של המשתתפים, כך שיוכלו  להגדיל את הונם, כשהיעד הוא חרות כלכלית. תהליך זה הינו תהליך חוויתי בו מתעמת הלומד עם התנהלותו הכלכלית היום יומית שלו, ובו זמנית מתרגל ומפתח מיומנויות ניהול חדשות ומעניינות תוך בחינה מתמשכת של מבנה ההון שצבר.   

 

ההכשרה הראשונה היא סדנה בכלכלת משפחה.

מטרת הקורס היא לתאר את מבנה ההון האישי והמשפחתי הבנוי מנכסים, בטוחות והון אנושי.

להעמיק בהבנתו ולהשביח כל חלק בהון, הלכה למעשה. כל זאת במטרה להביא לצמיחה, ביסוס כלכלי  ואיתנות פיננסית. הקורס יתרכז בהקניית מיומנויות וכלים חישוביים לקבלת החלטות כלכליות במשק הבית ובכלל.

 

ההכשרה השניה היא סדנה במימון והשקעות. לאחר שהבנו את מבנה ההון בחברה (בסדנה הראשונה)- נוכל לפנות ולהשקיע בשוקי ההון.

מטרת ההכשרה בשוקי ההון היא הכרת מכשירי ההשקעה הקיימים בשוק משוכלל עד לבניית תיקי השקעות שיוכלו לשמש את התלמידים כאפיקי השקעה כדאיים.

במהלך ההכשרה נפתח חברות מסחריות ברות קיימא, אשר יוכלו להניב רווחים לבעלים בחברה ותמורה ראויה ללקוחותיה. במהלך היצירה יינתן מקום לדיון נרחב על מבנה ההון האנושי של החברה ותפקידו בניהול המשאבים להשגת רווחיות גבוהה בסיכון נמוך תוך כדי שמירה על ייעוד הפעילות העסקית.

bottom of page